en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2018

Доповнення до правил для авторів журналу «Физиология растений и генетика» [2] 177-183
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України [5] 454-458
Вакерич М.М.1, Швартау В.В.2, Гасинець Я.С.1, Боднарюк Р.М.1, Король М.В.1, Васильняк К.В.1 Фітотоксичний ефект урбаноземів Ужгорода за умов інтенсивного впливу викидів автотранспорту [6] 540-548
Воробей Н.А., Коць С.Я. СТРАТЕГIЯ ДОБОРУ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ЗА ПОЛIПШЕНИМ СИМБIОТИЧНИМ ФЕНОТИПОМ [4] 344-357
Горова Т.К.1, Гаврилюк М.М.2, Могильна О.М.1, Сергієнко О.Ф.1, Підлубенко І.М.1, Леонова К.П.3 Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м'ясистої [6] 517-532
Гуляєва Г.Б.1, Патика В.П.1, Токовенко І.П.1, Патика М.В.2, Максін В.І.2, Каплуненко В.Г.2 ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НАНОАКВАЦИТРАТІВ СРІБЛА І МІДІ НА РОЗВИТОК GALEGA ORIENTALIS У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОРЦІУМУ МІКРООРГАНІЗМІВ І ШТУЧНОГО ? [1] 39-45
Довгаюк-Семенюк М.В., Величко О.І., Терек О.І. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ГЛУТАМАТСИНТАЗНОГО ШЛЯХУ В РОСЛИНАХ TRIFOLIUM PRATENSE L. ЗА УМОВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ [1] 77-82
Дубровна О.В., Моргун Б.В. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПШЕНИЦІ [3] 187-217
Заіменко Н.В.1, Бедернічек Т.Ю.1, Лоя В.В.1, Михальська Л.М.2, Швартау В.В.2 Особливості формування органічної речовини в ініціальних ґрунтахПрибережної Антарктики [6] 533-539
Кляченко О.Л. ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У КОРЕНЕПЛОДАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ (BETA VULGARIS L.) [3] 253-262
Кляченко О.Л. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ДОВГОТРИВАЛО КУЛЬТИВОВАНИХ IN VITRO [2] 115-123
Ковзунова О.В., Решетников В.Н. Культивування in vitro розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської й угорської селекції [5] 410-418
Колупаєв Ю.Є.1,2, Фірсова К.М.1, Швиденко М.В.1, Ястреб Т.О.1 ВПЛИВ ДОНОРА СІРКОВОДНЮ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ [1] 29-38
Кондрацька І.П.1, Юхимук А.М.1, Столепченко В.А.2, Чижик О.В.1, Беляй М.О.2, Васько П.П.2, Решетников В.М.1 Фізіолого-біохімічна і молекулярно-генетична характеристика міжродового гібрида житняка гребінчастого (Agropyron cristatum L.) із пажитницею багаторічною (Lolium perenne L.) [5] 371-382
Конончук О.Б., Пида С.В. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН РЕГОПЛАНТ І СТИМПО НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ [1] 59-65
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. ВПЛИВ МОДЕЛЬОВАНОЇ ҐРУНТОВОЇ ПОСУХИ НА РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ СПОРІДНЕНИХ ВИДІВ ПШЕНИЦЬ TRITICUM AESTIVUM L. I TRITICUM SPELTA L. [3] 241-252
Коць С.Я. ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ МОРГУН — ТВОРЕЦЬ ХЛІБНОГО ДОСТАТКУ (до 80-річчя від дня народження) [1] 3-22
Коць С.Я. Н.П. Веденичова, І.В. Косаківська «Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання» [5] 450-453
Кругляк Ю.М. Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України [5] 419-426
Крутило Д.В., Надкернична О.В. ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ І ВИГНИ ЗІ ШТАМАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГРУП [2] 149-160
Кур’ята В.Г., Кравець О.О. РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕНЕЗУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ АСИМІЛЯТІВ, АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ Й РЕТАРДАНТУ ФОЛІКУР [2] 95-104
Лiханов А.Ф.1, Середа О.В.2, Кляченко О.Л.3, Мельничук М.Д.4 ВПЛИВ ОКСИКОРИЧНИХ I ОКСИБЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПЛАСТИДНИХ ПIГМЕНТIВ I ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЛИСТКАХ ВИНОГРАДУ (VITIS VINIFERA) IN VITRO [4] 331-343
Маковейчук Т.І., Михальська Л.М., Швартау В.В Вплив ретардантів — похідних циклогександіонів на продуктивність пшениці озимої [6] 499-507
Мельникова Н.М., Михалків Л.М., Омельчук С.В., Береговенко С.К. РИЗОСФЕРНІ МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ [4] 299-321
Моргун В.В., Коць С.Я. Внесок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток української науки (присвячено 100-річному ювілею Національної академії наук України) [6] 463-473
Моргун В.В., Топчій Т.В. ЗНАЧЕННЯ СТІЙКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ І ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ДО ШКІДНИКІВ ТА ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ [3] 218-240
Мордерер Є.Ю.1, Сичук А.М.1, Родзевич О.П.1, Павленко В.В.2, Сарбаш О.М.2 Ефективність застосування сумішей ауксиноподібного гербіциду галаксифен-метилу з іншими гербіцидами для контролювання в посівах пшениці осоту рожевого (польового) (Cirsium arvense) [6] 508-516
Олійник Т.М., Захарчук Н.А. Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі [5] 439-449
Павлище А.В., Якимчук Р.А., Омельчук С.В., Жемойда А.В., Коць С.Я. СИМБIОТИЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА НАСIННЄВА ПРОДУКТИВНIСТЬ СОЇ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ЗА РIЗНИХ СПОСОБIВ ОБРОБКИ НАСIННЯ ФУНГIЦИДАМИ [4] 358-368
Присяжнюк Л.М.1, Бородай В.В.2, Марчук О.О.1, Захарчук Н.А.3 ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА SSR-МАРКЕРАМИ [3] 263-274
Раденович Ч.Н.1,2, Mаксимов Г.В.3, Шутова В.В.4, Деліч Н.С.1, Міленкович M.В.1, Павлович M.Д.5, Белянськи M.В.5 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ВАЛЕНТНИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ КОЛИВАНЬ ХІМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУПАХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЗЕРНАХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ [4] 322-330
Радченко О.М. ПОЛІМОРФІЗМ СОРТІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ЛОКУСАМИ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЛЮТЕНІНІВ [1] 66-76
Рибалка О.I.1,2, Моргун Б.В.2,3, Поліщук С.С.1 GPC-B1 (NAM-B1) ГЕН ЯК НОВИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ РЕСУРС У СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ НА ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА В ЗЕРНІ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ [4] 279-298
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Мельник В.М., Рибаченко О.Р. Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії [5] 383-401
Ружицька О.М., Борисова О.В. НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ТА ПОЛБИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ [2] 161-169
Субін О.В.1, Мельничук М.Д.2, Ліханов А.Ф.3, Спиридонов В.Г.4 ВПЛИВ РIЗНИХ ФОРМ ХIТОЗАНУ НА ВМIСТ ФЕНОЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТIВ У ЛИСТКАХ FRAGARIA ANANASSA DUCH. [2] 124-133
Тігова А.В., Сорока А.I. Спрямованiсть спадкових змiн льону (Linum humile Mill.) за дiї нових похiдних диметилсульфату [5] 427-438
Хоменко І.М., Косик О.І., Таран Н.Ю. Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату [5] 402-409
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Антіпова Т.В. ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ VACCINIUM VITIS-IDAEA L. [1] 23-28
Швартау В.В., Михальська Л.М., Маковейчук Т.І. Вміст мікроелементів у рослинахозимої пшениці за дії ретардантів [6] 474-483
Шегеда І.М., Починок В.М., Кірізій Д.А., Маменко Т.П. ВПЛИВ УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІЛКОВІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ [2] 105-114
Щипак Г.В.1, Матвієць В.Г.2, Щипак В.Г.3, Ничипорук О.О.3, Вось Х.4, Бжезинський В.5 СТВОРЕННЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ІЗ ВИСОКИМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ [2] 134-148
Якимчук Р.А. ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ДОВЖИНИ СТЕБЛА КАРЛИКОВИМИ МУТАНТАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ, ОТРИМАНИМИ В ЗОНІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС [1] 46-58
Якуба І.П., Паузер О.Б. Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом [6] 484-498
Яранцева В.В., Лях В.О. ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД СІМ’ЯДОЛЬНИХ ЛИСТКІВ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ХЛОРОФІЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ РІЗНОГО ТИПУ [2] 170-176