Фізіологія рослин і генетика, 2017

Виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на науково-практичній конференції «День поля»
Правила для авторів
Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів
Воробей Н.А., Коць С.Я., Кудрявченко Л.А., Пухтаєвич П.П.
БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АКТИВНИХ Tn5-МУТАНТІВRHIZOBIUM GALEGAE
Грабчук С.М., Михальська Л.М., Швартау В.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Гришко В.М., Зубровська О.М.
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ТА СКЛАД ЛІПІДНИХ КОМПОНЕНТІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ КУТИКУЛИ ЛИСТКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН
Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.
Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії
Гуральчук Ж.З., Сичук А.М., Гуменюк О.В., Родзевич О.П., Гринюк С.О., Мордерер Є.Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ РІЗНИМИ ПРЕПАРАТИВНИМИ ФОРМАМИ ГЕРБІЦИДУ ГЛІФОСАТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ ВОДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АД&rsquo
Гурська О.В., Пида С.В.
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНИХ ОЛІЙ СУЦВІТЬ PYRETHRUM PARTHENIUM (L.) SMITH.
Дворак К.П., Коць С.Я.
ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Дідик Н.П.
ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ ДО АЛЕЛОПАТИЧНОГО СТРЕСУ
Дубровна О.В.
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ПШЕНИЦІ НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ
Дубровна О.В., Горнчарук О.М., Великожон Л.Г.
IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium- опосередкованої трансформації in vitro
Дуплій В.П., Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Матвєєва Н.А.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВМІСТУ ПОЛІФРУКТАНІВ У «БОРОДАТИХ» КОРЕНЯХ І РОСЛИНАХ РОДУ ARTEMISIA
Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О.
ВПЛИВ ОБРОБКИ РОСЛИН КОМПЛЕКСОМ КАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ І ВРОЖАЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.
Активність антиоксидантних ферментів у листках рослин ячменю різних генотипів за дії ґрунтової посухи та нітропрусиду натрію
Кириченко О.В., Мокрицький К.А.
ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ ДІАЗОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
Кірізій Д.А.
АЗОТ ЛИСТКА: ФОТОСИНТЕЗ І РЕУТИЛІЗАЦІЯ
Кірізій Д.А., Рижикова П.Л.
Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального  живлення
Кірізій Д.А., Стасик О.О., Рижикова П.Л., Троценко В.А.
ОНТОГЕНЕТИЧНА ДИНАМІКА ГАЗООБМІНУ ЛИСТКІВ ВЕРХНІХ ЯРУСІВ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ
Колупаєв Ю.Є.
Мацков Федір Пилипович
Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.
РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ І СТРЕСОВИХ ГОРМОНІВ У РЕГУЛЯЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.
ЗВ’ЯЗОК SSR-МАРКЕРІВ З ВАРІЮВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДИХІВ У М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
Левон В.Ф., Кругляк Ю.М.
ЗМІНА ВМІСТУ АНТОЦІАНІВ У ПАГОНАХ РОСЛИН ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ DEUTZIA THUNB. ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
Ліханов А.Ф., Оверченко О.В., Костенко С.М., Субін О.В.
СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КЛІТИН У КАЛЮСАХ СТІЙКОЇ ДО КАШТАНОВОЇ МІНУЮЧОЇ МОЛІ ФОРМИ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО IN VITRO
Маменко Т.П., Шегеда І.М., Починок В.М., Сеніна Л.В.
Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці
Маменко Т.П., Ярошенко О.А.
Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою
Моргун Б.В., Похилько С.Ю., Починок В.М., Дуплій В.П., Дуган О.М., Христан О.О., Степаненко А.І.
ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПУРОІНДОЛІНОВИХ ГЕНІВ СЕРЕД ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ, НОСІЇВ Gpc-B1 ІЗ TRITICUM TURGIDUM SPP. DICOCCOIDES
Моргун В.В., Дубровна О.В.
ВАВИЛОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (до 130-річчя від дня народження)
Моргун В.В., Коць С.Я.
Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин)
Ожерельєва З.Є., Курашов О.В., Прудников П.С., Кривушина Д.О.
Стійкість нових сортів агрусу до низької температури в осінньо-зимовий період
Омельчук С.В., Жемойда А.В., Павлище А.В.
Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим
Павлище А.В., Кірізій Д.А., Коць С.Я.
РЕАКЦІЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ НА ДІЮ ФУНГІЦИДІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБКИ
Пикало С.В., Дубровна О.В.
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАСОЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ФОРМ
Раденович Ч.Н.1,2, Гродзинський Д.М.3, Петрович Р.Я.4, Динич Б.С.5, Радосавлевич М.М.1, Терзич Д.П.1, Янкович М.З.1, Ранкович Д.М.1
Характеристики нових інбредних ліній кукурудзи та їхніх гібридів з високими харчовими і кормовими якостями
Рибалка О.І.
ЧИ СПРАВДІ ПШЕНИЦЯ Є ДЕСТРУКТИВНИМ ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ?
Сергєєва Л.Є.
Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту
Сергєєва Л.Є., Броннікова Л.І.
Клітинна селекція з використанням катіонів Ва2+ для добору солестійких ліній пшениці
Сичук А.М., Мордерер Є.Ю.
Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази
Січкар С.М., Лялько І.І., Дубровна О.В.
Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. ╳ T. aestivum L.
Соколовська-Сергієнко О.Г., Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О.
АНТИОКСИДАНТНА І ФОТОПРОТЕКТОРНА СИСТЕМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТО?АРАТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІКРОДОБРИВА, ХЕЛАТОВАНОГО БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ
Солоденко А.Є., Файт В.І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ СОНЯШНИКА ГІБРИДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА МАРКЕРАМИ ГЕНА PlARG СТІЙКОСТІ ДО НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ
Степаненко О.В., Музафарова В.А., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Рябчун В.К., Моргун Б.В.
КОМПЛЕКСНА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОФОНДУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ
Тищенко О.М., Михальська С.I., Курчій В.М., Комісаренко А.Г.
ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦIЯ КУКУРУДЗИ I ПШЕНИЦI З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНIВ ТРАНСКРИПЦIЙНИХ ФАКТОРIВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТ?
Тищенко О.М., Михальська С.І.
ТРАНСКРИПЦІЙНІ ФАКТОРИ NAC-СУБРОДИНИ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ СТІЙКОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ДО ОСМОТИЧНИХ СТРЕСІВ
Тігова А.В., Сорока А.І.
ЧАСТОТА І СПЕКТР МУТАЦІЙ У РОСЛИН ЛЬОНУ (Linum humile Mill.) ПІД ДІЄЮ НОВИХ ПОХІДНИХ ДИМЕТИЛСУЛЬФАТУ
Файт В.І., Погребнюк О.О., Балашова І.А., Стельмах А.Ф.
Ідентифікація та ефекти алелів гена Ppd-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній
Хакімжанов А.А., Шаншарова Д.А., Тілеген Б., Кузовлєв В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ІНГІБУВАННЯ ІЗОФЕРМЕНТІВ α-АМІЛАЗИ ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ФІТАТОМ НАТРІЮ
Чипиляк Т.Ф.
Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України
Шиліна Ю.В.1, Гуща М.І.1, Моложава О.С.2, Шевченко Ю.І.2, Дмитрієв О.П.1
Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація
Шишлова-Соколовська А.М., Картель М.О., Шишлов М.П.
БІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЯРОГО РІПАКУ З ГЕНАМИ ТВАРИННОГО сур11А1 І БАКТЕРІАЛЬНОГО bar ПОХОДЖЕННЯБІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
Якимчук Р.А.
АНАЛІЗ ГЛІАДИНКОДУВАЛЬНИХ ЛОКУСІВ У МУТАНТНИХ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ІНДУКОВАНИХ ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Якимчук Р.А.
ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ЗОНИ ВПЛИВУ ХВОСТОСХОВИЩА УРАНОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Якимчук Р.А.
ЦИТОГЕНЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ РАДІОНУКЛІДНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ВОДОЙМ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСКОЇ АЕС