ПАМ'ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТОВІ ЖУРНАЛУ

Рецензент, що є фахівцем в певній галузі знань, бере на себе функції консультанта редакції та дає розгорнуту аргументовану рецензію про придатність рукопису до публікації. В своїй оцінці рецензент повинен зробити висновки про такі головні питання.

  1. Вміст у рукописі нової інформації, яка підтверджує нові ідеї або повторює відомі дані.

  2. Відповідність назви статті змістові.

  3. Відображення у резюме змісту рукопису або ж є потреба в його переробленні.

  4. Відображення у вступі стану проблеми й обґрунтування роботи.

  5. Використання сучасних методів та досить повне їх описання для відтворення.

  6. Достатність та достовірність експериментальних даних.

  7. Відповідність експериментальних даних обговоренню та інтерпретації результатів.

  8. Обґрунтованість висновків, зроблених авторами.

  9. Задовільність літературної якості викладу статті та оформлення графічного матеріалу.

  10. Що потрібно скоротити (за необхідності) в статті (текст, рисунки, таблиці).

Рекомендації: рукопис можна рекомендувати до опублікування, повернути авторам на доопрацювання, відхилити.