Fiziol. rast. genet. 2016, vol. 48, no. 4, 366-368, doi:

Kostiantyn Merkuriyovych Sytnyk (on his 90th Birthday)

Kosakivska I.V.

Keywords:

Fiziol. rast. genet.
2016, vol. 48, no. 4, 366-368

Full text and supplemented materials

Free full text: PDF  

References